แถลงการณ์ฉบับที่ ๑

10460840_1487149608188740_4278051823935439273_o

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑

องค์กรเสรีไทย เพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
ประกาศ ณ เวลาย่ำรุ่ง วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗
โดย นายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ

พี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทุกท่าน

ขณะนี้เมืองไทยของเราได้คืนสู่ระบอบเผด็จการสุดขั้วอีกครั้งหนึ่ง ระบอบทหารที่เรียกตนเองว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. นําโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใช้กําลังอย่างผิดกฎหมายไทยและกฎหมายสากลเข้ายึดอํานาจการปกครองแผ่นดิน จากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างอุกอาจ โดยปฏิบัติไม่ต่างจากโจรที่เข้าปล้นทรัพย์ ต่างแต่ว่าทรัพย์นี้คืออํานาจอธิปไตยและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันเป็นทรัพย์ที่มีค่าสูงสุดของความเป็นมนุษย์ การกระทําครั้งนี้จึงถือว่าละเมิดหลักนิติรัฐ-นิติธรรม หลักประชาธิปไตย และยังทําลายย่ำยีสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นับเป็นอาชญากรรมอันใหญ่หลวง

การโฆษณาชวนเชื่อใดๆว่า พวกเขาต้องกระทําการนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และสัญญาใดๆว่าจะคืนความเป็นปกติสุขให้กับสังคมไทย ถือเป็นการโกหกหลอกลวงขนานใหญ่ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อ เห็นผิดเป็นชอบ เห็นปิศาจอสุรกายเป็นเทวดาอารักษ์ จนท้ายที่สุดก็หวังให้เห็นว่า ระบอบเผด็จการดีกว่าระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้นําเผด็จการของโลกและของไทยพยายามปลูกฝัง แต่ประสบความล้มเหลวเรื่อยมา

ประชาชนไทยผู้ตาสว่าง ยึดมั่นในแนวทางประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และยอมรับในวิวัฒนาการทางสังคม จึงขอประกาศปฏิเสธอํานาจของคณะรัฐประหาร ตลอดจนผลพวงใดๆ ของการรัฐประหารในครั้งนี้โดยสิ้นเชิง ระบอบเผด็จการทหารที่ร่วมมือกับเผด็จการซ่อนรูปอื่นๆ ในเมืองไทยขณะนี้ ไม่มีความชอบธรรมใดๆ ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่จะนําพาประเทศไปสู่สันติสุขและความปรองดองได้เลย เพราะพวกเขานั่นเองที่ได้สมคบคิดและร่วมกันก่อจลาจลจนปั่นป่วนไปทั้งประเทศ และลักลอบสนับสนุนขบวนการโค่นล้มทําลายรัฐบาลที่มาจากประชาชนตั้งแต่ต้น เพื่อให้เมืองไทยอยู่ในสภาพรัฐล้มเหลว วงจรประชาธิปไตยหยุดชะงัก และใช้ผลพวงที่พวกเขาได้วางแผนกระทํามาตลอด เป็นเงื่อนไขประกาศการรัฐประหารยึดอํานาจการปกครองแผ่นดิน การกระทําของคณะทหารและเครือข่ายดังกล่าวนี้จึงถือเป็นอาชญากรรม ผู้ก่อการถือว่าเป็นคนบาปทางสังคม เพราะได้สร้างความแปดเปื้อนในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทย เราขอประณามการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไทยและชาวต่างประเทศ ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ไร้หลักเกณฑ์ ป่าเถื่อนและรุนแรง จนเมืองไทยขณะนี้ได้กลายเป็นอาณาจักรแห่งความหวาดกลัว แม้คณะทหารจะโอนถ่ายอํานาจไปสู่หุ่นเชิดในรูปแบบใดๆ ก็ตามในอนาคต หากกลไกแห่งการทําลายความก้าวหน้าของประเทศชาติและวงจรอุบาทว์นี้ยังกดทับย่ำยีถึงขั้นอํานาจอธิปไตย ประเทศไทยจะไม่มีวันหลุดพ้นจากวงจรบาปเช่นนี้ได้เลย เราจึงต้องดําเนินการทุกอย่างเพื่อหยุดยั้งความเลวร้ายที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้ เพื่อปกป้องเสรีภาพ ทวงคืนสิทธิมนุษยชน และสร้างระบอบประชาธิปไตยให้กลับมาเป็นรากฐานของสังคมไทยต่อไป

เพื่อให้เจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ของประชาชนไทย ในอันที่จะล้มล้างสิ่งเลวร้ายข้างต้นให้เด็ดขาด เพื่อสถาปนาระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของ เป็นผู้ใช้ และเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากอํานาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ให้เป็นจริงได้ เราจึงขอปฏิเสธอํานาจเผด็จการของคณะทหารและผลพวงทั้งปวงที่จะตามมา และขอประกาศจัดตั้ง “องคก์รเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย” หรือ “The Organisation of Free Thais for Human Rights and Democracy (FT-HD)” ขึ้นในเวลาย่ำรุ่งของวันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อให้องค์กรนี้รองรับแนวความคิดและปฏิบัติการทุกชนิดของผู้ที่มีความมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ประชาธิปไตยจากทั่วทุกมุมโลกร่วมกัน โดยที่แนวความคิดและการปฏิบัติการนั้นๆ จะต้องไม่ขัดต่อหลักประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน หลักกฎหมายสากล และไม่ใช้ความรุนแรงใดๆ

คําว่า เสรีไทย นั้น มีความหมายลึกซึ้งในสํานึกทางประวัติศาสตร์ สะท้อนภาพความจริงของสามัญชนไทยทั้งหลายที่ใฝ่เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ถือเป็นชื่ออันเป็นมงคลยิ่งที่ปวงชาวไทยจากทุกมุมโลกได้ร่วมกันสานต่ออุดมการณ์ให้ประเทศชาติพ้นมหันตภัยนี้ไปให้ได้ หากเรายังมัวนิ่งเฉย ก็จะต้องประสบกับชะตากรรมอันเลวร้ายนี้ร่วมกัน

องค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย มีวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการก่อตั้ง ดังต่อไปนี้

๑. ต่อต้านระบอบเผด็จการทหารและเครือข่ายอํามาตย์ เพื่อให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน
๒. ฟื้นฟูและเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย ให้มีความถาวรและเป็นเสาหลักของรัฐไทย
๓.ให้เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค เสรีภาพ และสันติภาพ
๔. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจเสรีและเป็นธรรม
๕. ปฏิรูปวัฒนธรรมไทยให้สอดรับกับระบอบประชาธิปไตย
๖. พัฒนาคุณภาพประชาชนไทยสู่ความเป็นสากล

นับแต่บัดนี้ไป ให้ถือว่าองคก์รเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ความสําเร็จในการต่อสู้ครั้งนี้จะบรรลุเป้าหมายได้ ก็ต่อเมื่อทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีอุดมการณ์ร่วมกันต้องลุกขึ้นสู้โดยพร้อมเพรียง

ประกาศ ณ ย่ำรุ่ง วันอังคารที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

ลงชื่อ

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
เลขาธิการ

One thought on “แถลงการณ์ฉบับที่ ๑”

Comments are closed.